CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bộ TN&MT đã triển khai 107 dịch vụ công trực tuyến

0

Chiều ngày 6/10, tại Trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia và các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) thiết yếu trong Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam.

Theo báo cáo của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TN&MT, thực hiện yêu cầu của Chính Phủ về triển khai Cổng dịch vụ công Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiện toàn Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ban hành Quy chế thẩm định hồ sơ kèm theo. Điều này đã giúp thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính một cách tập trung, thống nhất.

Hoàn thành nâng cấp và vận hành Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Đến nay, Bộ đã hoàn thành và đưa vào triển khai 107 DVCTT trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, trong đó có 53 DVCTT mức độ 3; 54 DVCTT mức độ 4, đạt tỷ lệ 50,5%. Hoàn thành việc rà soát, đề xuất và tích hợp được 17 nhóm thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Ông Khuất Hoàng Kiên – Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TN&MT báo cáo tại cuộc họp

Theo đánh giá của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường là Bộ đầu tiên thực hiện đúng tinh thần Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Hoàn thành đúng kế hoạch theo lộ trình của Văn phòng Chính phủ về việc tích hợp hệ thống của Bộ TN&MT với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam, Chính phủ giao cho Bộ thực hiện 3 nhiệm vụ. Trong đó, việc triển khai tái cấu trúc quy trình, xây dựng, thực hiện, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Bộ đã hoàn thành đối với nhóm thủ tục liên quan đến thẩm định, phê duyệt, báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép liên quan đến môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, hiện nay việc kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan về đất đai đã được thử nghiệm tại một số ít địa phương với phạm vi hẹp, trên cơ sở hệ thống phần mềm kết nối trực tiếp, chưa thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính.

Việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai đang được Tổng cục Thuế, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị triển khai theo mô hình thống nhất và sẽ được tích hợp vào Hệ thống dịch vụ công trực tuyến được xây dựng.

Tuy nhiên, để hoàn thành đúng thời hạn các nhiệm vụ chính phủ giao, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT đề nghị các đơn vị quản lý nhà nước các lĩnh vực có TTHC phối hợp với Cục rà soát, đề xuất tái cấu trúc quy trình giải quyết các TTHC có nhu cầu lớn, liên quan nhiều đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp; hoàn thiện quy trình nội bộ trình Bộ ban hành, trong đó ưu tiên hai nhóm TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai và môi trường để nâng cao Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam theo đánh giá của Liên Hợp quốc.

Toàn cảnh cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá đây là một vấn đề khó, phức tạp gắn với nhiều quy định về cải cách TTHC, do vậy, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT cần phối hợp với Văn phòng Bộ bám sát các quy định, quy trình để hoàn thiện đồng bộ trạng thái hồ sơ, đồng thời xử lý kịp thời các vướng mắc của người dân và doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến về lĩnh vực ngành TN&MT.

Để việc triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia và các dịch vụ công trực tuyến được thuận lợi, kết nối các đơn vị tham gia, Thứ trưởng đề nghị  Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT chuẩn bị giới thiệu và hướng dẫn các nội dung này trong Hội thảo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ngành TN&MT tổ chức trong thời gian sắp tới.

Theo MONRE

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.