CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bộ TN&MT bổ sung Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực môi trường

0

Trong năm 2019 và 2020, Bộ TN&MT sẽ xây dựng mới 11 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực môi trường.

​Ngày 30/8, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 2212/QĐ-BTNMTvề việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực môi trường tại Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2019-2020.

Tại Quyết định này, Bộ TN&MT chỉ định Tổng cục Môi trường tổ chức biên soạn, xây dựng mới 11 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực môi trường. Cụ thể, trong năm 2019, xây dựng mới 08 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh, chất lượng môi trường nước, chất lượng môi trường đất, nước thải công nghiệp, khí thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, nước thải y tế, nước thải chăn nuôi.

Năm 2020, Tổng cục Môi trường tổ chức biên soạn, xây dựng mới 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại và hoạt động sản xuất nông nghiệp khác.

11 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực môi trường được xây dựng mới này sẽ có sự tham khảo các tiêu chuẩn tương ứng của Hàn Quốc và kế thừa các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan khác.

Ngoài ra, các nội dung khác của Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 11 năm 2018 đã được Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường ký ban hành vẫn giữ nguyên hiệu lực./.

Theo vea.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.