CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bình Thuận: Tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải

0

(TN&MT) – UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành văn bản 574 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải trong khu dân cư, khu vực ven sông, ven biển trên địa bản tỉnh.

Rác thải sinh hoạt trên bờ biển huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Theo Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tỉnh Bình Thuận phấn đấu 100% tổng lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở y tế, làng nghề phải được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; 85% chất thải rắn nguy hại phát sinh tại các hộ gia đình, cá nhân và 90% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị phải được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường…

Theo đó, để thực hiện được mục tiêu trên, UBND tỉnh Bình Thuận giao cho Sở TN&MT tăng cường hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm túc tiêu chí về môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường các hoạt động truyền thông về thu gom rác thải, bảo vệ môi trường; khuyến khích và hướng dẫn người dân thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quản lý chất thải rắn tại địa phương; tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan nhà nước về bảo vệ môi trường với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác phân loại, thu gom xử lý chất thải rắn nhằm làm chuyển biến nhận thức và hành động của người dân trong hoạt động bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng giao cho Sở NN&PTNT triển khai, hướng dẫn việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất nông nghiệp; kiểm soát chặt việc sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trong nông nghiệp; tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng an toàn, hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật; nâng ý thức việc thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật nhằm bảo vệ môi trường.

Đồng thời, giao UBND các huyện, thị xã, thành phố, tăng cường chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu dân cư, nhất là tại các khu vực dân cư vùng ven sông, ven biển; tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử phạt các hành vi gây mất vệ sinh môi trường, đổ rác không đúng nơi quy định; chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác thu phí vệ sinh môi trường để tăng nguồn thu cho hoạt động thu gom, xử lý rác.

Ngoải ra, chỉ đạo Ban Quản lý công trình công cộng các huyện, thị xã, Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận và các đơn vị dịch vụ môi trường nâng cao hiệu quả công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, mở rộng địa bàn thu gom rác thải, nâng tỷ lệ rác thải được thu gom trên địa bàn quản lý; khắc phục triệt để việc thu gom sót, thu gom không kịp thời rác thải sinh hoạt trên địa bàn dân cư; xây dựng kế hoạch đầu tư, cải tiến trang thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển rác thải.

UBND tỉnh Bình Thuận còn giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất bố trí vốn đầu tư phát triển hỗ trợ các địa phương trong việc cải tạo, xử lý bãi chôn lấp rác gây ô nhiễm môi trường; kêu gọi xã hội hóa nhằm huy động các thành phần kinh tế tư nhân tham gia trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải; đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh Bình Thuận để các dự án sớm đi vào hoạt động.

Nguồn baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.