CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bình Định: Thử nghiệm thành công 3 TTHC về môi trường theo dịch vụ công trực tuyến

0

Đẩy mạnh cải cách hành chính các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Sở TN&MT tỉnh Bình Định đã trình UBND tỉnh công bố hoàn chỉnh bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc các lĩnh vực của ngành.

Sở TN&MT cũng trình UBND tỉnh phê duyệt 180 quy trình nội bộ thực hiện các TTHC và xây dựng quy trình điện tử trên không gian mạng của tất cả quy trình trên. Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT được niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trụ sở cơ quan và các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định.

Theo đó, bộ TTHC ngành TN&MT Bình Định bao gồm 34 thủ tục, trong đó có 15 thủ lục liên quan đến lĩnh vực môi trường ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã.

Để nâng cao hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC thuộc lĩnh vực TN&MT, Sở TN&MT đã tổ chức hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các đơn vị tư vấn lập hồ sơ TTHC lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường. Riêng trong lĩnh vực môi trường, trong năm 2020, Sở TN&MT đã triển khai thử nghiệm thành công 3 TTHC theo dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4.

Dự kiến, trong năm 2021 sẽ triển khai áp dụng toàn bộ các TTHC trong lĩnh vực môi trường theo dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4.

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.