CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Báo cáo công tác xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

0

UBND tỉnh Quảng Bình có báo cáo công tác xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như sau:

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn về xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 về việc “Phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sờ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đó đã ban hành Thông báo số 783/TB-UB ngày 26/6/2003, trong đó đề ra nhiệm vụ xây dựng lộ trình xử lý ô nhiễm môi trường của các cơ sở trên địa bàn tỉnh. Ngày 12/9/2008, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 2209/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/2008/CT-TTg ngày 05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách đẩy mạnh công tác xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiêm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ”, trong đó giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ sở liên quan tổ chức thực hiện lộ trình xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiêm môi trường trên địa bàn tỉnh đã được đề ra trong kế hoạch.

Hàng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, báo cáo tiến độ thực hiện, khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ xử lý.

Công tác thanh tra, kiểm tra về xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ tiến độ, kết quả xử lý triệt để ô nhiễm môi trường của các cơ sở để hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc lập hồ sơ xác nhận theo quy định tại Quyết định số 10/2006/QĐ- BTNMT ngày 21/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, trên địa bản tỉnh Quàng Bình có 22 cơ sở thuộc danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đến nay đã xác nhận hoàn thành, đóng cửa, giải thể và thực hiện xong xử lý môi trường 09 cơ sở.

Hàng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nẹuyên và Môi trường tổ chức hoặc phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại 22 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tình hình bố trí nguồn vốn hỗ trợ xử lý triệt để ô nhiễm môi trường thuộc khu vực công ích

Hàng năm,UBND tỉnh đã thực hiện rà soát, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách Trung ương và cân đối các nguồn ngân sách đễ hỗ trợ đầu tư xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn.

Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước đã được UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đáp ứng được tiến độ đề ra. Hiện nay, các dự án đều đang được triển khai như: Dự án Nâng cấp và cãi tạo bãi xử lý rác thải huyện Lệ Thủy; Dự án Đóng cửa bãi xử lý rác thải Quảng Long, huyện Quảng Trạch; Dự án Nâng cấp và cải tạo bãi xử lý rác thải khu du lịch Phong Nha, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch; Dự án Nâng cấp và cải tạo bãi xử lý rác thải huyện Quảng Trạch; Dự án Đóng cửa bãi xử lý rác thải Cửa Truông; Dự án Xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải và chất thải rắn Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình; Dự án Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Binh.

Công khai thông tin các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và chế độ báo cáo.

UBND tỉnh đã công khai thông tin về cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tiến độ xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bĩnh. Định kỳ hàng năm, trên cơ sở các vãn bản yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ tình hình triển khai thực hiện xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tham mưu văn bản báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường đầy đủ, theo đúng quy định.

Tiến độ xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Trong 22 cơ sở thuộc danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 và Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, tiến độ xử lý như sau: 04 cơ sở đã xác nhận hoàn thành, gồm: Nhà máy xi măng Thanh Trường,Nhà máy xi măng Áng Sơn, Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa và Bãi rác Cửa Truông (huyện Tuyên Hóa); 01 cơ sờ đã giải thể: Xí nghiệp đông lạnh Đồng Hới; 02 cơ sở đã đóng cửa hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhưng chưa xác nhận, gồm: Bãi rác Quảng Long (thị xã Ba Đồn) và Bãi rác thành phố Đồng Hới; 02 cơ sở đã hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhưng chưa xác nhận: Bãi rác huyện Quảng Trạch và Chợ Đồng Hới; 13 cơ sở còn lại đang trong quá trình áp dụng các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường đảm bảo theo tiến độ đề ra.

Trong 22 cơ sở thuộc danh mục gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, có 19 cơ sở thuộc đối tượng dịch vụ công ích, được sự quan tâm hỗ trợ kinh phí xử lý từ Trung ương nên đã có 05 cơ sở đã hoàn thành việc xử lý triệt để và đã được xác nhận, 04 cơ sở đã hoàn thành xử lý nhưng chưa được xác nhận, 13 cơ sở đang trong quá trình đầu tư xử lý triệt để. Sở Tài nguyên và Môi trường đang hướng dân các cơ sở lập hồ sơ để xem xét, xác nhận hoàn thành theo đúng quy định.

CTTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.