CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2019

0

Thực hiện quy định tại Điều 134 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 về trách nhiệm báo cáo công tác BVMT hàng năm, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức xây dựng Báo cáo công tác BVMT năm 2019.

Báo cáo công tác BVMT năm 2019 được xây dựng trên cơ sở báo cáo và ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương. Báo cáo phản ánh tổng thể, toàn diện và khách quan bức tranh toàn cảnh về chất lượng môi trường, đa dạng sinh học nước ta, nỗ lực của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng, xã hội và người dân trong công tác BVMT trong năm 2019 và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT trân trọng giới thiệu nội dung dự thảo Báo cáo về công tác BVMT năm 2019 của Chính phủ báo cáo các vị đại biểu Quốc hội. Dự thảo Báo cáo gồm 3 phần chính:

Phần thứ nhất: Diễn biến môi trường, đa dạng sinh học và các vấn đề môi trường chính

Chi tiết nội dung mời truy cập tại các link dưới đây:

Diễn biến chất lượng môi trường không khí

Diễn biến chất lượng môi trường nước

Diễn biến chất lượng môi trường đất

Diễn biến về đa dạng sinh học

Nguồn phát sinh chất thải, chất ô nhiễm (nguồn ô nhiễm)

Chất thải rắn và chất thải nguy hại

Tác động của biến đối khí hậu, ô nhiễm xuyên biên giới

Các vấn đề môi trường chính

Phần thứ hai: Hoàn thiện chính sách, pháp luật, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện BVMT

Hoàn thiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường

Tăng cường năng lực quản lý, huy động nguồn lực bảo vệ môi trường

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường

Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Đổi mới, nâng cao hiệu quả áp dụng công cụ đánh giá môi trường, đánh giá tác động môi trường, cấp phép về môi trường

Tăng cường giám sát, kiểm soát nguồn ô nhiễm lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao

Tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn, nâng cao hiệu quả xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Quan trắc, thông tin về chất lượng môi trường, cảnh báo về ô nhiễm môi trường

Xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện chất lượng môi trường

Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

Những chuyển biến tích cực về môi trường

Những tồn tại, hạn chế của công tác bảo vệ môi trường thời gian qua

Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường

Phần thứ ba: Định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2020 và các năm tiếp theo; các đề xuất, kiến nghị

Trình Quốc hội dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án BVMT

Tăng cường huy động nguồn lực, sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường

Tăng cường, nâng cao hiệu quả áp dụng các công cụ hành chính – kỹ thuật trong phòng ngừa, kiểm soát các nguồn ô nhiễm

Tăng cường năng lực quản lý, nâng cao hiệu quả xử lý CTR, nhất là CTR sinh hoạt

Tăng cường các biện pháp quản lý, cải tạo và phục hồi chất lượng môi trường

Tăng cường bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, thúc đẩy các mô hình, điển hình về BVMT

Nâng cao hiệu quả công tác BVMT trên quan điểm phát triển bền vững và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Nguồn Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.