CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT đối với KCN, KCX và cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao trên địa bàn tỉnh

0

Trong thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với khu công nghiệp. Đây là căn cứ pháp luật giúp địa phương thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các khu công nghiệp tại địa phương. Tại các khu công nghiệp đã tổ chức tốt việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành một số văn bản; các quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường liên quan đến nước thải và xử lý nước thải. Hiện nay, tỉnh áp dụng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường liên quan đến nước thải và xử lý nước thải không ban hành thêm Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường.

Hầu hết các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất nằm trong khu công nghiệp đã thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó, đã thực hiện việc xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, quan trắc giám sát môi trường theo quy định pháp luật.

Công tác thanh tra, kiểm tra và tuyên truyền, hướng dẫn các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp rất được quan tâm, thực hiện định kỳ, thường xuyên, đúng quy định pháp luật; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tại các khu công nghiệp đã tổ chức tốt việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung và việc lắp đặt thiết bị quan trắc liên tục, tự động tại các khu công nghiệp còn chậm do có khu công nghiệp có lượng nước thải phát sinh rất ít.

Tổ chức các biện pháp bảo vệ môi trường, vận hành các công trình bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường

Việc tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Trạm xử lý nước thải tập trung của 02 khu công nghiệp được vận hành thường xuyên, liên tục và nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; có thu gom, xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định.

Các cơ sở sản xuất nằm trong Khu công nghiệp tổ chức thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp và chất nguy hại theo đúng quy định pháp luật; đầu tư hệ thống xử lý nước thải cục bộ tại cơ sở trước khi đầu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của khu công nghiệp, hệ thống xử lý khí thải lò hơi và tổ chức vận hành thường xuyên, để đảm bảo nước thải, khí thải sau xử lý đều đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường cho phép.

Khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất trong Khu công nghiệp tổ chức giám sát môi trường môi trường xung quanh, nước thải, khí thải và chất thải rắn theo hồ sơ môi trường đã được phê duyệt hoặc xác nhận; định kỳ báo cáo kêt quả quan trắc, giám sát môi trường theo quy định.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biển pháp luật; kiểm tra, thanh tra, xử lỷ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Trong thời gian qua, ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

Về tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Từ năm 2015 đến tháng 6/2018, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 10 cuộc tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, trong đó có các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, các cơ sở trong khu công nghiệp. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh hàng năm đều tổ chức tập huấn các quy định của Luật Bảo vệ môi trường cho công nhân tại khu công nghiệp Sa Đéc và Trần Quốc Toản.

Ban quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp tốt với các Sở, ngành tỉnh thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp; Định kỳ hàng năm, Ban Quản lý Khu Kinh tế đều xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi trường các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; từ năm 2015 đến tháng 6/2018 Ban đã tổ chức kiểm tra 35 doanh nghiệp về tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, cụ thể: năm 2015, tổ chức 2 đợt kiểm tra, với tổng số 06 doanh nghiệp; năm 2016, tổ chức 2 đợt kiểm tra, với tổng số 11 doanh nghiệp; năm 2017, tổ chức 2 đợt kiểm tra, với tổng số 10 doanh nghiệp; 6 tháng đầu năm 2018, đã tổ chức được 1 đợt kiểm tra, với tổng số 8 doanh nghiệp.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, đa số các doanh nghiệp đều có thức chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, trong quá trình kiểm tra cũng đã hướng dẫn và nhắc nhở việc thực hiện các quy định của pháp luật về môi trường, từ đó các doanh nghiệp đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức. Ý thức được việc sản xuất gắn liền với công tác bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một vài công ty, doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện chưa tốt các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường như chưa thực hiện quan trắc, giám sát môi trường định kỳ. Ý thức chấp hành pháp luật một bộ phận doanh nghiệp trong Khu công nghiệp chưa tốt, chưa quan tâm đầu tư cải tiến công nghệ xử lý môi trường, chưa tự giác tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, vận hành không thường xuyên công trình xử lý chất thải, hoặc không thực hiện đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường đã cam kết. Hệ thống xử lý môi trường các khu, cụm công nghiệp chưa đồng bộ; chưa đầu tư các trạm quan trắc nước thải tự động tại các khu, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp có quy mô xả thải với lưu lượng 1.000 m3/ngày trở lên để giám sát chặt chẽ việc xả thải của các đơn vị.

Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm bào vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Nhận thức về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp còn hạn chế, nhiều chủ cơ sở hiểu chưa rõ, chưa chính xác và thậm chí không cập nhật các quy định của pháp luật hiện hành trong công tác bảo vệ môi trường. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã tiến hành lập ĐTM, cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường nhưng chưa thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung trong giấy phép đã được phê duyệt.

Các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đối với khu công nghiệp và cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao trong thời gian tới, tỉnh đã đề ra một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, thực hiện việc rà soát, đánh giá tổng thể về tác động môi trường của việc phát triển các khu công nghiệp hiện nay, từ đó xem xét việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp cho phù hợp;

Hai là, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường nhằm nhận dạng, dự báo các tác động tới môi trường có thể xảy ra từ các dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp; kiên quyết không phê duyệt đối với những dự án sử dụng công nghệ cũ, lạc hậu có nguy cơ cao gây tác động xấu tới môi trường trong các Khu công nghiệp.

Ba là, tăng cường giám sát, đảm bảo các dự án phải được xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường trước khi đi vào vận hành chính thức theo đúng quy định. Kiên quyết yêu cầu các Khu công nghiệp mới thành lập phải thực hiện đúng quy định pháp luật, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường trước khi đi vào hoạt động. Đối với các khu công nghiệp hiện nay đã đi vào hoạt động nhưng chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường thì cần có biện pháp kiên quyết để yêu cầu các chủ đầu tư Khu công nghiệp này hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường.

Bốn là, các cơ quan quản lý môi trường từ trung ương đến địa phương cần giám sát chặt chẽ việc thu hút đầu tư các ngành nghề phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, để giảm thiểu rủi ro trong quá trình thiết kế, thi công và vận hành hệ thống xử lý nước thài tập trung khu công nghiệp.

Năm là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại các Khu công nghiệp, tập trung vào công tác giám sát việc vận hành các công trình, thiết bị bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp. Phát huy vai trò của cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường trong việc phát hiện và xử lý các hành vi phạm tội về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp.

Sáu là, tổ chức các đợt tập huấn, nâng cao năng lực trong việc thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường cho các cơ quan quản lý tại địa phương; nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường Khu công nghiệp cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trong Khu công nghiệp.

Bảy là, tăng cường vai trò giám sát của cộng đồng trong công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường Khu công nghiệp, xây dựng cơ chế huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc giám sát xả thải của các khu công nghiệp.

Đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các chủ đầu tư xây dựng và kinh doạnh hạ tầng Khu công nghiệp, các cơ sở nằm trong Khu công nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho các cơ sở; Tăng cường ứng dụng tin học trong công tác quản lý môi trường, đảm bảo công tác quản lý môi trường có hiệu quả; Thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với khu công nghiệp bị trùng lặp, mâu thuẫn, chồng chéo, kiến nghị cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản pháp luật đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế.

CTTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.