CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đối với khu công nghiệp, khu chế xuất và cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

0

Qua rà soát, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang báo cáo việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đối với khu công nghiệp, khu chế xuất và cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Về ban hành văn bản quy phạm pháp luật: hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn ngày càng được hoàn thiện đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc thực thi pháp luật về quản lý môi trường.

Về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, thời gian qua các dự án đầu tư trong KCN cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật về lập thủ tục môi trường như lập thủ tục về môi trường trước khi tiến hành xây dựng, thực hiện các công trình biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.

Công tác phối họp trong kiểm soát môi trường tại KCN được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ nhất là hướng dẫn thủ tục môi trường cho các doanh nghiệp; giám sát tình hình thực hiện các nội dung cam kết của doanh nghiệp theo ĐTM được duyệt hoặc kế hoạch BVMT được xác nhận; đặc biệt là trong công tác kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường tại KCN.

Về bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam đã quan tâm thực hiện đầy đủ các công trình biện pháp BVMT theo nội dung ĐTM đã được phê duyệt. Các công trình xử lý môi trường của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam luôn được vận hành thường xuyên, kết quả theo dõi số liệu quan trắc tự động đối với các thông số ô nhiễm trong nước thải và khí thải trong thời gian qua của Công ty đều nằm trong giới hạn của quy chuẩn cho phép.

Bên cạnh đó, còn một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân như:

Về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về BVMT chưa đồng bộ, luật đã ban hành nhưng văn bản dưới luật như Nghị định, Thông tư ban hành chưa kịp thời nên trong quá trình thực hiện còn lúng túng.

Hiện nay vẫn có một số trường họp cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã triển khai xây dựng, đi vào hoạt động nhưng chưa có thủ tục về BVMT như ĐTM, kế hoạch BVMT… Tuy nhiên, Luật Bảo vệ môi trường, văn bản dưới luật hiện tại chưa quy định đối với trường hợp này.

Về BVMT tại các khu công nghiệp, hệ thống bộ máy tổ chức quản lý nhà nước về quản lý BVMT tại các KCN bước đầu đã được tăng cường, củng cố nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp với những diễn biến môi trường mới phát sinh có tính chất phức tạp.

Do kinh phí của tỉnh còn hạn chế nên việc đầu tư công trình hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các KCN chưa đáp ứng kịp thời; việc kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc tự động nước thải của KCN chưa thực hiện.

Mặc dù đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cơ sở sản xuất, kinh doanh trong KCN nhưng mức độ nhận thức.và ý thức về BVMT của một số doanh nghiệp vẫn còn hạn chế, vẫn có trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường.

Về BVMT đối với cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có một số dự án được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo ĐTM. Các dự án này đều là các dự án lớn, có quy mô xả thải lớn, tiềm ẩn nguy cơ tác động xấu đến môi trường. Hiện nay chưa có quy định cụ thể về cơ chế phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và địa phương trong giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án được Bộ phê duyệt ĐTM nên địa phương còn lúng túng, gặp nhiều khó khăn.

CTTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.