CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Ban hành Quy chế trao đổi thông tin hai chiều giữa người dân, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về môi trường trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường

0

Nhằm bảo đảm cho Cổng thông tin hai chiều giữa người dân, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về môi trường (http://thongtinhaichieu.vea.gov.vn) hoạt động ổn định, thiết thực, trở thành kênh thông tin đáng tin cậy cho các đơn vị quản lý. Ngày 10 tháng 4 năm 2019 Tổng cục Môi trường đã ban hành Quy chế trao đổi thông tin hai chiều giữa người dân, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về môi trường trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường. Quy chế này quy định việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị từ người dân, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp…

Quy chế quy định các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến đến Cổng thông tin hai chiều phải cung cấp các thông tin cá nhân như họ và tên, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ liên hệ đồng thời nêu rõ thời gian xảy ra hoặc phát hiện ô nhiễm môi trường, địa điểm, vị trí; mô tả loại hình ô nhiễm, tính chất, mức độ ô nhiễm, phạm vi ô nhiễm; mô tả hành vi vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học; phản ánh, kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách về môi trường; khuyến khích gửi hình ảnh, video.

Những kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân gửi đến Cổng thông tin điện tử sẽ được Tổng cục Môi trường phân loại và chuyển thông tin đến các cơ quan quản lý để giải quyết theo thẩm quyền. Cụ thể, qua Hệ thống thông tin chuyển đến các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường và các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cập nhật đầy đủ các góp ý, phản ánh được gửi bằng văn bản, điện thoại, fax, thư điện tử vào Hệ thống thông tin để xử lý. Đối với các góp ý, phản ánh không thuộc thẩm quyền quyết định, phạm vi quản lý, Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển lại góp ý, phản ánh cho Tổng cục Môi trường và nêu rõ lý do chuyển trả.

Đối với các vấn đề về ô nhiễm môi trường, ngay sau khi tiếp nhận thông tin qua Cổng, cán bộ trực hệ thống của Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố báo cáo Lãnh đạo phụ trách môi trường để chỉ đạo xác minh thông tin.

Sau khi có kết quả xác minh thông tin gửi đến Cổng là chính xác, các cơ quan chức năng phải hoàn thành việc xử lý thông tin. Ngoài ra, các đơn vị căn cứ theo trách nhiệm, quyền hạn quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường để phản hồi thông tin tới người dân, doanh nghiệp. Thời gian phản hồi không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị. Trường hợp hết thời hạn này mà chưa xử lý xong, định kỳ cứ sau 7 ngày Tổng cục Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật tình hình xử lý vào Hệ thống thông tin cho tổ chức, cá nhân.

Chi tiết văn bản: http://ceid.gov.vn/wp-content/uploads/2019/04/Quy-che-so-456.pdf

ĐTH

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.