CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Ban hành Quy chế phối hợp công tác bảo vệ môi trường tại xã khu chế xuất và công nghiệp trên địa bàn thành phố

0

Quy chế nhằm mục đích nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ với các cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Công an thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện có khu công nghiệp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp.

Các nguyên tắc phối hợp chung

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ và các cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Công an thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện có khu công nghiệp đối với công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Quy chế này áp dụng đối với Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Công an thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện có khu công nghiệp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường tại khu công nghiệp.

Về nguyên tắc phối hợp, việc phối hợp quản lý nhà nước về môi trường dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nêu trên, các quy định hiện hành nhằm đảm bảo: hoạt động hiệu quả của các cơ quan, đơn vị phối họp; tính khách quan trong quá trình phối họp; không có sự chồng chéo công tác thanh tra, kiểm tra trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; sự phối hợp thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp.

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ là cơ quan đầu mối phối hợp, được tham gia và tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện tốt hoạt động quản lý nhà nước về môi trường đối với khu công nghiệp theo đụng quy định của pháp luật.

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ là cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý công tác bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp theo quy định và theo ủy quyền của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với các Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong Khu Chế xuất, Khu Công nghiệp.

Nội dung phối hợp gồm: quản lý xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường khu công nghiệp; quản lý chất thải bao gồm: nước thải, chất thải rắn thông thường (sinh hoạt, công nghiệp, xây dựng), chất thải rắn nguy hại, khí thải và tiếng ồn phát sinh trong khu công nghiệp; phòng ngừa, khắc phục và úng phó sự cố môi trường xảy ra tại khu công nghiệp.

Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

Quy chế quy định trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường: Một là, chủ trì, phối họp với Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Công an thành phố, Ủy ban nhân dân quận huyện có khu chế xuất, khu công nghiệp, các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thẩm định các chỉ tiêu môi trường trong các chiến lược, quy hoạch, đề án, dự án trong khu công nghiệp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố;

Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố; kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật hiện hành; tổ chức xác nhận việc đăng ký và thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường của các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền; xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền;

Cấp, điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện thu hồi, xử lý các sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc thải bỏ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu chế xuất, khu công nghiệp theo quy định của pháp luật;

Tổ chức thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ, để xác định thiệt hại đối với môi trường; yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm trong khu chế xuất, khu công nghiệp; xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; chủ trì xây dựng năng lực và huy động lực lượng khắc phục ô nhiễm môi trường do các sự cố gây ra theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường đối với chủ đầu tư hạ tầng khu chế xuất, khu công nghiệp và các doanh nghiệp thứ cấp trong khu công nghiệp theo kế hoạch; tiếp nhận các hồ sơ vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường do các cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm theo quy định pháp luật hiện hành; chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường chung cho toàn thành phố trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo về môi trường giữa chủ đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp thứ cấp với các tổ chức, cá nhân bên ngoài khu công nghiệp theo thẩm quyền;

Thông tin kết quả xử lý giải quyết khiếu nại, tố cáo về môi trường và xử lý vi phạm sau kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với chủ đầu tư hạ tầng khu chế xuất, khu công nghiệp và các doanh nghiệp thứ cấp trong khu chế xuất, khu công nghiệp đến Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Ủy ban nhân dân quận, huyện có khu chế xuất, khu công nghiệp và Công an thành phố để theo dõi, quản lý;

Thực hiện các nội dung quản lý và bảo vệ môi trường khu chế xuất, khu công nghiệp khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc được ủy quyền theo quy định.

Hai là, chủ trì phối hợp với Công an thành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra việc khắc phục hậu quả vi phạm theo nội dung Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và kết luận thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với Chủ cơ sở hạ tầng khu chế xuất, khu công nghiệp và các doanh nghiệp thứ cấp trong khu công nghiệp thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường. Phối hợp với Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Ủy ban nhân dân quận, huyện có khu chế xuất, khu công nghiệp và Công an thành phố thực hiện các nhiệm vụ được quy định trên.

Ba là, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác quản lý môi trường đối với các chủ đầu tư hạ tầng khu chế xuất, khu công nghiệp.

CTTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.