CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Tổng cục Môi trường

0

Ngày 11 tháng 9 năm 2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã ký Quyết định số 1194/QĐ-TCMT về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Tổng cục Môi trường. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Tổng cục Môi trường. Trong đó nêu rõ nội dung và những quy định cụ thể như sau:

Chương I: Quy định chung. Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng; các hành vi bị nghiêm cấm.

Chương II: Quy định bảo đảm an toàn, anh ninh thông tin mạng. Chương này quy định những nội dung như: Quản lý trang thiết bị công nghệ thông tin; Quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Bảo đảm an toàn hệ thống công nghệ thông tin; Xác định cấp độ và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin; Bảo đảm an toàn thông tin khi tiếp nhận, phát triển, vận hành và bảo trì hệ thống thông tin; Giám sát an toàn thông tin mạng; Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin; Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng.

Chương III. Trách nhiệm các tổ chức có liên quan. Chương này quy định trách nhiệm của những đơn vị và cá nhân cụ thể như: Trách nhiệm của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường; Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Tổng cục; Trách nhiệm cá nhân.

Chương IV. Tổ chức thực hiện. Chương này quy định về kinh phí thực hiện; Công tác kiểm tra; Trách nhiệm thi hành.

Toàn văn Quyết định và Quy chế xem tại đây

CEID

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.