CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bản đồ Phân vùng môi trường

0

Bản đồ phân vùng môi trường tìm kiếm thông tin chi tiết của nguồn thải, của số liệu quan trắc trực tiếp trên bản đồ nguồn thải trên phạm vi môi trường các tỉnh thuộc LVS CầuBản đồ phân vùng môi trường LVS Cầu thuộc dự án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin môi trường LVS Cầu”

Xem BĐ từ hệ thống Trung tâm QTMT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.