CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bản đồ Nguồn thải

0

Bản đồ và tìm kiếm thông tin chi tiết của nguồn thải, của số liệu quan trắc trực tiếp trên bản đồ nguồn thải trên phạm vi môi trường các tỉnh thuộc LVS CầuCổng thông tin môi trường lưu vực sông Cầu cung cấp các hình thức khai thác thông tin Nguồn thải dưới một số dạng sau:

Xem BĐ từ hệ thống Trung tâm QTMT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.