CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bản đồ nền địa lý môi trường tỉnh Bắc Kạn tỷ lệ 1:10.000

0

Bản đồ nền địa lý môi trường tỉnh Bắc Kạn tỷ lệ 1:10.000 được trình bày từ Cơ sở dữ liệu nền địa lý môi trường tỉnh Bắc Kạn tỷ lệ 1:10.000. Dữ liệu là sản phẩm của hạng mục xây dựng CSDL nền địa lý môi trường cho các tỉnh thuộc LVS Cầu và Nhuệ – Đáy do Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường thực hiện năm 2013.Hiện nay, trong Tổng cục Môi trường và các cơ quan quản lý về lĩnh vực Môi trường trên phạm vi cả nước, khối lượng các dự án, nhiệm vụ liên quan đến cơ sở dữ liệu (CSDL) về môi trường hằng năm là rất lớn. Tuy nhiên, các dự án nhiệm vụ này đã và đang sử dụng các bản đồ nền không thống nhất nhau, khác nguồn gốc (về tỷ lệ, năm thành lập, các yếu tố chuyên môn thể hiện trên bản đồ). Do đó có thể gây ra một số bất cập trong việc khai thác và sử dụng dữ liệu: không thể chồng ghép, tích hợp các lớp thông tin trong các CSDL này. Trong khuôn khổ nhiệm vụ 2013 của Trung tâm Thông tin và Tư liệu Môi trường, nhóm thực hiện đã tiến hành xây dựng CSDL bản đồ nền địa lý môi trường để các đơn vị trong Tổng Tổng cục Môi trường và các cơ quan quản lý về lĩnh vực Môi trường trên phạm vi cả nước sử dụng thống nhất. CSDL bản đồ nền địa lý môi trường này được đăng tải lên Website Thông tin dữ liệu không gian môi trường.

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.