CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bản đồ Hiện trạng sử dụng nước (điểm khảo sát)

0

Bản đồ Hiện trạng sử dụng nước trên phạm vi các tỉnh thuộc LVS Nhuệ – ĐáyBản đồ Hiện trạng sử dụng nước trên phạm vi các tỉnh thuộc LVS Nhuệ – Đáy. Bản đồ là sản phẩm của dự án: “Xây dựng Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin LVS Nhuệ – Đáy”

Xem BĐ từ hệ thống Trung tâm QTMT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.