CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bắc Kạn: Xã hội hóa bảo vệ môi trường

0

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn cho biết, để nâng chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Sở đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động bảo vệ môi trường.

Theo đó, địa phương sẽ huy động các nguồn vốn đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư cho công tác phân loại, tái chế, tái sử dụng, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt nông thôn.

Song song đó, ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; rà soát báo cáo đánh giá tác động môi trường, công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của các dự án, nhất là các dự án phát sinh chất thải lớn, có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường. Triển khai chương trình quan trắc môi trường theo mạng lưới được duyệt đúng quy định; duy trì hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường tỉnh Bắc Kạn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.