CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử

0

Ngày 7.3.2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Nghị quyết đã đưa ra 6 nhiệm vụ, giải pháp.

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử là một trong nhiều chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong tháng 3.2019.

Cụ thể, ngày 7.3.2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Nghị quyết đã đưa ra 6 nhiệm vụ, giải pháp gồm: Thứ nhất, xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử.

Thứ hai, xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính phủ điện tử phù hợp với xu thế phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới. Thứ ba, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp, thực hiện chuyển đổi số quốc gia hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Thứ tư, xây dựng Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân. Thứ năm, bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử. Thứ sáu, thiết lập cơ chế bảo đảm thực thi.

Thủ tướng phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia

Cụ thể, theo Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 274/QĐ-TTg ngày12.3.2019, Cổng Dịch vụ công quốc gia được thiết lập tại một địa chỉ duy nhất để công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng; bảo đảm khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện dịch vụ công.

Cổng Dịch vụ công quốc gia có chức năng cung cấp thông tin, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đánh giá sự hài lòng và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và một số chức năng kỹ thuật khác của hệ thống.

Theo motthegio.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.