CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường tuyển dụng viên chức năm 2019

0

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường trực thuộc Tổng cục Môi trường, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường thông báo tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm theo hình thức xét tuyển.

1. Điều kiện, tiêu chuẩn

a) Điều kiện chung

– Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam.

– Có tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định, có lý lịch rõ ràng, có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

b) Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

c) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Không cư trú tại Việt Nam.

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Nội dung, hình thức tuyển dụng

a) Nội dung, hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo 02 vòng như sau:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2:

+ Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

+ Thời gian phỏng vấn 30 phút.

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

+ Nội dung phỏng vấn: các quy định liên quan đến Luật Lao động, Luật Viên chức, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học và các văn bản hướng dẫn thực hiện; các nội dung liên quan đến chuyên ngành tuyển dụng.

b) Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

3. Vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo và các yêu cầu khác theo vị trí việc làm dự tuyển

TT

Vị trí tuyển dụng

Chỉ tiêu xét tuyển

Nhiệm vụ chính của vị trí việc làm

Trình độ/ chuyên ngành đào tạo

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Tổ chức cán bộ

01

Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng của đơn vị

Tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành: quản trị nhân lực, hành chính công và các chuyên ngành khác về tài nguyên và môi trường.

Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương);

Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương đương).

2

Kế hoạch

01

Thực hiện công tác lập kế hoạch, phân tích và đề xuất các giải pháp, phương pháp thực hiện kế hoạch của đơn vị. Tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành: kế hoạch, kinh tế, tài chính và các chuyên ngành khác về tài nguyên và môi trường.

Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương);

Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương đương).

3

Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

01

Thực hiện công tác lập kế hoạch và đề xuất các giải pháp, phương pháp thực hiện các nhiệm vụ về hợp tác quốc tế và quản lý khoa học công nghệ Tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành: ngoại ngữ, quan hệ quốc tế và các chuyên ngành khác về tài nguyên và môi trường

Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương);

Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương đương)

4

Kế toán

02

Thực hiện công tác kế toán tổng hợp, thanh toán, tài sản, tài chính, tiền lương và các chế độ, chính sách. Tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành: tài chính, kế toán, kiểm toán

Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương);

Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương đương).

5

Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin môi trường

03

Thực hiện xây dựng và quản lý hệ thống thông tin môi trường; tổng hợp, phân tích, xử lý và đánh giá số liệu. Tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, môi trường và các chuyên ngành khác về tài nguyên và môi trường.

Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương);

Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương đương).

6

Quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin

02

Thực hiện quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; phân tích, thiết kế và quản trị hệ thống thông tin. Tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông.

Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương);

Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương đương).

7

Phát triển hệ thống

01

Thực hiện xây dựng và phát triển hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; Lập trình và phát triển các phần mềm; phân tích, thiết kế kiến trúc, mô hình hệ thống. Tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành: công nghệ thông tin, điện tử viễn thông.

Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương);

Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương đương).

8

Lưu trữ dữ liệu môi trường

02

Thực hiện công tác lưu trữ dữ liệu môi trường, quản lý và khai thác thông tin; tổng hợp, phân tích, xử lý và đánh giá số liệu. Tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành: lưu trữ, môi trường, hóa học, sinh học và các chuyên ngành khác về tài nguyên và môi trường.

Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương);

Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương đương).

9

Xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường

03

Thực hiện xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu; tổng hợp, phân tích, xử lý và đánh giá số liệu. Tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành: công nghệ thông tin, hệ thống thông tin địa lý, viễn thám, bản đồ, môi trường và các chuyên ngành khác về tài nguyên và môi trường.

Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương);

Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương đương).

10

Ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ công tác quản lý môi trường

02

Thực hiện ứng dụng viễn thám phục vụ công tác quản lý về tài nguyên, môi trường; tổng hợp, phân tích, xử lý và đánh giá số liệu. Tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành: viễn thám, bản đồ, địa lý, môi trường và các chuyên ngành khác về tài nguyên và môi trường.

Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương);

Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương đương).

11

Biên tập

02

Thực hiện công tác biên tập Tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành: báo chí và các chuyên ngành khác: truyền thông, văn học, xã hội học, luật, môi trường.

Có chứng chỉ nghiệp vụ báo chí hoặc đã được cấp thẻ nhà báo nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác.

Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương);

Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương đương).

12

Thư ký, biên tập tin bài

02

Thực hiện công tác thư ký, biên tập tin bài Tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành: báo chí và các chuyên ngành khác: truyền thông, văn học, xã hội học, luật, môi trường.

Có chứng chỉ nghiệp vụ báo chí hoặc đã được cấp thẻ nhà báo nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác.

Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương);

Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương đương).

13

Chế bản

01

Thực hiện công tác chế bản

Tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành: chế bản điện tử, thiết kế đồ họa và các chuyên ngành liên quan đến chế bản.

Có kiến thức cơ bản và kinh nghiệm về thiết kế maket, chế bản báo in và điện tử.

Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương);

Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương đương).

4. Thành phần hồ sơ dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ

a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:

– Phiếu Đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2028 của Chính phủ, ghi rõ vị trí, đơn vị dự tuyển.

– Sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu quy định có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức người đó đang công tác, học tập trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao giấy khai sinh.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải có Công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài được Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp theo quy định.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– Đối với nhân viên đã qua hợp đồng phải có nhận xét của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp và hợp đồng lao động (bản phô tô).

– 02 ảnh cỡ 4 x 6 và 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người dự tuyển.

(nếu thí sinh đăng ký xét tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách xét tuyển),

b) Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ 08h00 ngày 05 tháng 11 năm 2019 đến hết 17h00 ngày 04 tháng 12 năm 2019 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Phòng 313, tầng 3, nhà A, Văn phòng Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường, Trụ sở 83 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

– Điện thoại: 02435527919, số máy lẻ 313.

5. Thời gian xét tuyển, lệ phí

a) Thời gian xét tuyển

Kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường dự kiến tổ chức trong tháng 12 năm 2019.

b) Lệ phí

Thực hiện theo Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Ghi chú: Thí sinh phải trực tiếp nộp hồ sơ theo thời gian và địa điểm nêu trên, không nhận qua đường bưu điện./.

CEID

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.