CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

07 Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

0

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành (07) quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

(07) quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bao gồm các Phụ lục:

Phụ lục 1: Quy trình thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

Đơn vị/cá nhân liên quan trong quy trình này chịu trách nhiệm về nội dung trình của mình, có thể chỉnh sửa, bổ sung trực tiếp vào văn bản (không trả lại văn bản trình tại các bước của Quy trình này).

Thời hạn giải quyết là 25 ngày (ngày làm việc theo quy định của Nhà nước); thời hạn giải quyết được hiểu là thời gian tối đa thực hiện,

Phụ lục 2: Quy trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đơn vị/cá nhân liên quan trong quy trình này chịu trách nhiệm về nội dung trình của mình, có thể chỉnh sửa, bổ sung trực tiếp vào văn bản (không trả lại văn bản trình tại các bước của Quy trình này).

Thời hạn giải quyết là 45 ngày (theo quy định ngày làm việc của Nhà nước); thời hạn giải quyết được hiểu là thời gian tối đa thực hiện.

Phụ lục 3: Quy trình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đơn vị/các nhân liên quan trong quy trình này chịu trách nhiệm về nội dung trình của mình, có thể chỉnh sửa, bổ sung trực tiếp vào văn bản (không trả lại văn bản trình tại các bước của Quy trình này).

Thời hạn giải quyết là 20 ngày (ngày làm việc theo quy định của Nhà nước); thời hạn giải quyết được hiểu là thời gian tối đa thực hiện.

Phụ lục 4: Quy trình xem xét chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Đơn vị/các nhân liên quan trong quy trình này chịu trách nhiệm về nội dung trình của mình, có thể chỉnh sửa, bổ sung trực tiếp vào văn bản (không trả lại văn bản trình tại các bước của Quy trình này).

Thời hạn giải quyết là 15 ngày (ngày làm việc theo quy định của Nhà nước); thời hạn giải quyết được hiểu là thời gian tối đa thực hiện.

Phụ lục 5: Quy trình kiểm tra, xác nhận công trình bảo vệ môi trường của dự án.

Trường hợp không phải phân tích các chỉ tiêu môi trường: 

Thời hạn giải quyết là 15 ngày (thời gian theo ngày trong quy trình này là ngày làm việc); thời hạn giải quyết được hiểu là thời gian tối đa thực hiện.

Trường hợp phải phân tích các chỉ tiêu môi trường:

Thời hạn giải quyết là 30 ngày (thời gian theo ngày trong quy trình này là ngày làm việc); thời hạn giải quyết được hiểu là thời gian tối đa thực hiện.

Phụ lục 6: Quy trình kiểm tra, xác nhận điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Trường hợp dự án vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải:

Thời hạn giải quyết là 15 ngày (thời gian theo ngày trong quy trình này là ngày làm việc); thời hạn giải quyết được hiểu là thời gian tối đa thực hiện.

Trường hợp kiểm tra, cấp lần đầu Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất:

 Thời hạn giải quyết là 25 ngày (thời gian theo ngày trong quy trình này là ngày làm việc); thời hạn giải quyết được hiểu là thời gian tối đa thực hiện.

Trường hợp kiểm tra, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất:

Thời hạn giải quyết là 20 ngày (thời gian theo ngày trong quy trình này là ngày làm việc); thời hạn giải quyết được hiểu là thời gian tối đa thực hiện.

Trường hợp kiểm tra điều kiện về bảo vệ môi trường tại cơ sở dự kiến nhập khẩu phế liệu ngoài danh mục làm nguyên liệu sản xuất:

Thời hạn kiểm tra tại cơ sở là 25 ngày (thời gian theo ngày trong quy trình này là ngày làm việc); thời hạn giải quyết được hiểu là thời gian tối đa thực hiện.

Phụ lục 7: Quy trình kiểm tra, cấp phép xử lý chất thải nguy hại.

Quy trình kiểm tra, chấp thuận kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại:

Thời hạn giải quyết là 10 ngày (thời gian theo ngày trong quy trình này là ngày làm việc); thời hạn giải quyết được hiểu là thời gian tối đa thực hiện.

Quy trình kiểm tra, cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại:

Thời hạn giải quyết là 25 ngày (thời gian theo ngày trong quy trình này là ngày làm việc); thời hạn giải quyết được hiểu là thời gian tối đa thực hiện.

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.