CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Mời tham dự Chương trình Vinh danh tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã giai đoạn 2010 – 2020

0

Ngày 19/6/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1353/QĐ-BTNMT giao Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường và các đơn vị liên quan khác tổ chức Chương trình Vinh danh tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã giai đoạn 2010 – 2020.

Tổng cục Môi trường trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã giai đoạn 2010 – 2020 trên phạm vi toàn quốc đăng ký tham dự và gửi về Tổng cục Môi trường, trên bì thư ghi rõ:

“Tham gia Chương trình Vinh danh tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã giai đoạn từ 2010 – 2020″ gửi Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Thể lê và Bản đăng ký tham gia xin mời độc giả tham khảo tại đây​.

Nguồn Vea.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.