CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bản đồ Các vùng đô thị, các khu công nghiệp và các khu vực khai thác khoáng sản

0

Bản đồ Nuôi trồng thủy sản được trình bày từ Cơ sở dữ liệu Nuôi trồng thủy sản vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ là sản phẩm thuộc Dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ”Cơ sở dữ liệu Các vùng đô thị, các khu công nghiệp và các khu vực khai thác khoáng sản vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ là sản phẩm thuộc Dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ” nằm trong “Chương trình quản lý tổng hợp dải ven biển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” đã được chính phủ giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt theo quyết định Số 1480/QĐ-BTNMT ngày 30/7/2009 và quyết định phê duyệt điều chỉnh Số 1470/QĐ-BTNMT ngày 27/7/2011.

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.