VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 • Số hiệu Trích yêu nội dung Ngày ban hành Tải về
  72/2020/QH14 Luật Bảo vệ môi trường 17/11/2020
  32/VBHN-VPQH Hợp nhất Luật Đa dạng sinh học 10/12/2018
  24/2018/QH14 Luật an ninh mạng 12/06/2018
  07/2017/QH14 Luật chuyển giao công nghệ 19/06/2017
  104/2016/QH13 Luật Tiếp cận thông tin 06/04/2016
  86/2015/QH13 Luật an toàn thông tin mạng 19/11/2015
  67/2006/QH11 Luật Công nghệ thông tin 12/07/2006
  51/2005/QH11 Luật Giao dịch điện tử 29/11/2005
  • 1
  • 2
  • 3
  Số hiệu Trích yêu nội dung Ngày ban hành Tải về
  82/2024/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 10/07/2024
  47/2024/NĐ-CP Quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia 09/05/2024
  10/2024/VBHN-BTNMT Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 30/01/2024
  59/2022/NĐ-CP Quy định về định danh và xác thực điện tử 05/09/2022
  53/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng 15/08/2022
  42/2022/NĐ-CP Quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng 10/01/2022
  08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 10/01/2022
  85/2021/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử 25/09/2021
  84/2021/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp 22/09/2021
  118/2020/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen 02/10/2020
  91/2020/NĐ-CP Về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác 14/08/2020
  47/2020/NĐ-CP Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước 09/04/2020
  45/2020/NĐ-CP Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 08/04/2020
  15/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dich điện tử 03/02/2020
  73/2019/NĐ-CP Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 05/09/2019
  64/2019/NĐ-CP Về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiểm được ưu tiên bảo vệ 16/07/2019
  40/2019/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường 13/05/2019
  06/2019/NĐ-CP Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp 22/01/2019
  130/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 27/09/2018
  76/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ 15/05/2018
  27/2018/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 01/03/2018
  73/2017/NĐ-CP Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 14/06/2017
  59/2017/NĐ-CP Về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen 12/05/2017
  142/2016/NĐ-CP Về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng 14/10/2016
  85/2016/NĐ-CP Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 01/07/2016
  25/2014/NĐ-CP Quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao 07/04/2014
  170/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 13/11/2013
  72/2013/NĐ-CP Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 15/07/2013
  77/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác 05/10/2012  
  106/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 23/11/2011  
  102/2009/NĐ-CP Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 06/11/2009  
  90/2008/NĐ-CP Về chống thư rác 13/08/2008
  71/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin 03/05/2007
  63/2007/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin 12/04/2007
  64/2007/NĐ-CP Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 10/04/2007
  26/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 15/02/2007
  • 1
  • 2
  • 3
  Số hiệu Trích yêu nội dung Ngày ban hành Tải về
  12/2024/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen 05/02/2024
  22/2023/TT-BTTTT Quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 31/12/2023
  22/2023/TT-BTNMT Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường 15/12/2023
  65/2023/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường 31/10/2023
  15/2023/TT-BTNMT Quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường 30/10/2023
  04/2023/TT-BTNMT Quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 1 Điều 7 và khoản 2 Điều 75 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 06/07/2023
  12/2022/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/ NĐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 12/08/2022
  03/2022/TT-BTNMT Quy định định kỹ thuật và Định mức kinh tế-kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 28/02/2022
  02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 10/01/2022
  22/2021/TT-BTTTT Hướng dẫn nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác 13/12/2021
  06/2021/TT-BKHCN Hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 18/06/2021
  14/2020/TT-BTNMT Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế-kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường 27/11/2020
  24/2020/TT-BTTTT Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 09/09/2020
  13/2020/TT-BTTTT Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình 03/07/2020
  04/2020/TT-BTTTT Quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 24/02/2020
  03/2020/TT-BTTTT Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước 24/02/2020
  23/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000 25/12/2019
  Số hiệu Trích yêu nội dung Ngày ban hành Tải về
  06/2019/TT-BTTTT Sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet 19/07/2019
  32/2018/TT-BTNMT Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng 26/12/2018
  41/2017/TT-BTTTT Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước 19/12/2017
  39/2017/TT-BTTTT Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 15/12/2017  
  31/2017/TT-BTTTT Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin 15/11/2017
  20/2017/TT-BTTTT Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc 12/09/2017
  29/2017/TT-BTNMT Quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 11/09/2017
  13/2017/TT-BTTTT Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia 23/06/2017
  19/2016/TT-BTNMT Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 24/08/2016
  26/2014/TT-BTNMT Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế – kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường 25/08/2014
  Số hiệu Trích yêu nội dung Ngày ban hành Tải về
  34/2013/TT-BTNMT Quy định về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường 30/10/2013
  02/2012/TT-BTNMT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở (QCVN 42:2012/BTNMT) 19/03/2012
  42/2011/TT-BTNMT Quy định quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật về tư liệu môi trường 12/12/2011
  27/2011/TT-BTTTT Quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam 04/10/2011
  12/2008/TT-BTTTT Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác 30/12/2008
  • 1
  • 2
  Số hiệu Trích yêu nội dung Ngày ban hành Tải về
  2568/QĐ-BTTTT về việc Ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 3.0, hướng tới Chính phủ số 29/12/2023
  2390/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ Tài nguyên và Môi trường 18/08/2023
  21/QĐ-HĐTĐQH Ban hành Kế hoạch tổ chức thẩm định Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 12/04/2023
  454/QĐ-BTNMT về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu môi trường 03/03/2023
  411/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 31/03/2022
  456/QĐ-TCMT Về việc Ban hành Quy chế trao đổi thông tin hai chiều giữa người dân, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về môi trường trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường 10/04/2019
  17/NQ-CP Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến 2025 07/03/2019
  02/CT-TTg Về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp 23/01/2019
  3210/QĐ-BTNMT Về Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ Tài nguyên và Môi trường 24/10/2018
  1622/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Đề án đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến 2020, định hướng tới 2025 25/10/2017
  632/QĐ-TTg Quyết định ban hành Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia 10/05/2017
  674/QĐ-BTNMT Quyết định Kiện toàn ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường 31/03/2017
  2019/QĐ-BTNMT Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử và Bộ tài nguyên và Môi trường 31/03/2017
  05/2017/QĐ-TTg Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia 16/03/2017
  Số hiệu Trích yêu nội dung Ngày ban hành Tải về
  TCVN 11930:2017 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 2017
  2018/QĐ-BTNMT Quyết định: Ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, chứng thư số tại Bộ Tài nguyên và Môi trường 01/09/2016
  36a/NQ-CP Về Chính phủ điện tử 14/10/2015
  893/QĐ-TTg Quyết định: Phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020 19/06/2015
  34/2008/CT-TTg Chỉ thị: Về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước 03/12/2008
  03/2007/CT-BBCVT Chỉ thị: Về việc tăng cường đảm bảo an ninh thông tin trên mạng Internet 23/02/2007
  223/2006/QĐ-TTg Quyết định: Sửa đổi một số điều của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 04/10/2006
  169/2006/QĐ-TTg Quyết định: Quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 17/07/2006